MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลมหาชนะชัย

277

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 6,998 คน / 9,710 ครั้ง)

รายละเอียด

4

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 220 คน / 230 ครั้ง)

รายละเอียด

4

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 273 คน / 354 ครั้ง)

รายละเอียด

21

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 411 คน / 546 ครั้ง)

รายละเอียด
//